เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 4 มกราคม 2559 นำทีมโดย ผศ.ดร. ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี เจ้าหน้าที่ และตัวแทนคณาจารย์ประจำคณะ ได้เดินสายส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2559 ให้กับสำนักงานอธิการบดี กองกลาง กองบริการการศึกษา กองคลัง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สร้างเมื่อ 4 ม.ค. 2559  เวลา 15:49
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
53
Yesterday
128
This Month
2,183
Last Month
2,789
This Year
12,809
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2559