collection thai_ci_as
     
 
กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะขึ้นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเรียนเชิญ ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะและเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ระบบเซนเซอร์ และการเขียนซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ ณ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สูง 12 ชั้น(ตึกใหม่) ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
สร้างเมื่อ 23 ก.พ. 2559  เวลา 12:24
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
17
Yesterday
42
This Month
1,045
Last Month
1,304
This Year
14,230
Last Year
1,434
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
ภาพกิจกรรม โครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะ