เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 27 เมษายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยเรียนเชิญ ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ซึ่งทางคณะได้เชิญ Mr.KAH JIUNN TEH และอาจารย์โชติวุฒิ ประสพสุข มาเป็นวิทยากรเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ในการกรอกเอกสารสมัครงานภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ให้นักศึกษาเข้าใจระบบการสมัครงานแบบต่างๆ ตามลักษณะของสถานประกอบการ ณ ห้องประชุม ชั้น 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 20) ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น.
สร้างเมื่อ 28 เม.ย. 2559  เวลา 14:29
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
11
Yesterday
74
This Month
1,777
Last Month
2,957
This Year
9,614
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558