เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 28 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ใช้อาคาร 14 ชั้น 2 ห้องประชุม iTech ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ห้องสมุดคณะ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้องงานวิจัย ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการทางไฟฟ้า ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น.
สร้างเมื่อ 28 เม.ย. 2559  เวลา 16:04
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
7
Yesterday
74
This Month
1,777
Last Month
2,957
This Year
9,614
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559