เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 28 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ใช้อาคาร 14 ชั้น 2 ห้องประชุม iTech ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ห้องสมุดคณะ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้องงานวิจัย ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการทางไฟฟ้า ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น.
สร้างเมื่อ 28 เม.ย. 2559  เวลา 16:04
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
89
Yesterday
98
This Month
800
Last Month
2,213
This Year
22,542
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559