เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เข้าค่าย We are TRU โดยมี รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 และเรียนเชิญ ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกล่าวให้โอวาสกับนักศึกษาใหม่ อีกทั้งยังมีคณาจารย์ประจำคณะเข้าร่วมพิธีเปิดและมีส่วนร่วมฐานกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการลอดซุ้มตราพระราชลัญจกร บายศรีสู่ขวัญ พิธีเทียน กิจกรรมทักษะชีวิต การปรับตัวเพื่อใช้ในมหาวิทยาลัย และกิจกรรมมหัศจรรย์แห่งรักด้วย
สร้างเมื่อ 7 ก.ค. 2559  เวลา 15:27
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
44
This Month
1,295
Last Month
1,712
This Year
8,845
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
ภาพกิจกรรม ค่าย We are TRU รุ่นที่ 7 I-TECH