เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เข้าค่าย We are TRU โดยมี รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 และเรียนเชิญ ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกล่าวให้โอวาสกับนักศึกษาใหม่ อีกทั้งยังมีคณาจารย์ประจำคณะเข้าร่วมพิธีเปิดและมีส่วนร่วมฐานกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการลอดซุ้มตราพระราชลัญจกร บายศรีสู่ขวัญ พิธีเทียน กิจกรรมทักษะชีวิต การปรับตัวเพื่อใช้ในมหาวิทยาลัย และกิจกรรมมหัศจรรย์แห่งรักด้วย
สร้างเมื่อ 7 ก.ค. 2559  เวลา 15:27
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
89
Yesterday
75
This Month
2,023
Last Month
2,957
This Year
9,860
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม ค่าย We are TRU รุ่นที่ 7 I-TECH