เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมระบบอัตโนมัติและระบบควบคุมต่อเนื่องผ่านการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา LabView ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบควบคุมต่อเนื่อง และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 16:15
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
89
Yesterday
75
This Month
2,023
Last Month
2,957
This Year
9,860
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมระบบอัตโนมัติและระบบควบคุมต่อเนื่องฯ