เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมระบบอัตโนมัติและระบบควบคุมต่อเนื่องผ่านการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา LabView ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบควบคุมต่อเนื่อง และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 16:15
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
5
Yesterday
78
This Month
1,710
Last Month
2,214
This Year
18,359
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมระบบอัตโนมัติและระบบควบคุมต่อเนื่องฯ