กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 8-9 กันยายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษาประจำปี 2559 โดยมีอาจารย์นิสากรณ์ สิมมา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนเป็นประธานดำเนินกิจกรรม รวมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในคณะเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษา ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลานวัฒนเทพ และห้องประชุมชั้น 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
สร้างเมื่อ 22 ก.ย. 2559  เวลา 16:32
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
39
Yesterday
47
This Month
1,202
Last Month
1,210
This Year
3,857
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำ