เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 20 กันยายน 2559 ดร.สกุล คำนวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี ผศ.ดร.อุไร เงินงอก ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินฯ และคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผศ.เกษม เจนวิไลศิลป์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , อ.ลลิลธร มะระกานนท์ จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ ผศ.ประมวล แซ่โค้ว จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.30 น.
สร้างเมื่อ 22 ก.ย. 2559  เวลา 16:45
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
88
Yesterday
75
This Month
2,023
Last Month
2,957
This Year
9,860
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ