กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ร่วมงานประชุมระบบการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย อาจารย์ ดร.สกุล คำนวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการได้เป็นตัวแทนคณบดีแนะนำหลักสูตรภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และภาพรวมต่างๆ ณ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 20 ชั้น 10 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.
สร้างเมื่อ 23 พ.ย. 2559  เวลา 15:23
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
9
Yesterday
52
This Month
601
Last Month
1,594
This Year
16,782
Last Year
1,434
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
ภาพกิจกรรม ร่วมงานประชุมระบบการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี