เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะ เรื่องปิดภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดย รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม และยังได้ร่วมแสดงความอำลาคณาจารย์ภายในคณะ เนื่องจากคณบดีได้ย้ายไปประจำที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงมอบให้ ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน์ เป็นตัวแทนมอบแจกันดอกไม้ รวมทั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาประจำคณะ ร่วมแสดงความอำลามอบของที่ระลึกให้กับคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้วย ณ ห้องประชุม iTech ชั้น 2 อาคาร 20 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 12.00 น.
สร้างเมื่อ 23 พ.ย. 2559  เวลา 16:21
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
53
Yesterday
142
This Month
1,935
Last Month
2,214
This Year
18,584
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม ประชุมคณาจารย์ปิดภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2559