เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการตรวจเยี่ยมและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ระดับคณะ โดยมี ดร.สกุล คำนวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.นิสากรณ์ สิมมา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และนางนุชนาฎ พันธุ์ไชยศรี หัวหน้าสำนักงานคณบดี ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ณ ห้องประชุม iTech ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.00 น.
สร้างเมื่อ 29 พ.ย. 2559  เวลา 16:26
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
5
Yesterday
74
This Month
1,777
Last Month
2,957
This Year
9,614
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย