เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการตรวจเยี่ยมและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ระดับคณะ โดยมี ดร.สกุล คำนวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.นิสากรณ์ สิมมา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และนางนุชนาฎ พันธุ์ไชยศรี หัวหน้าสำนักงานคณบดี ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ณ ห้องประชุม iTech ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.00 น.
สร้างเมื่อ 29 พ.ย. 2559  เวลา 16:26
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
14
Yesterday
117
This Month
1,711
Last Month
2,485
This Year
4,196
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย