เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาภายในคณะเข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งเริ่มต้นจากแห่งที่ 1 สักการะหลวงพ่อโต ณ อุทยานลานบุญมหาวิหารสมเด็จพุฒาจารย์โต แห่งที่ 2 เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายโดยมีวิทยากรประจำพิพิธภัณฑ์บรรยาย แห่งที่ 3 เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมายโดยมีวิทยากรประจำอุทยานบรรยาย แห่งที่ 4 แหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ 3 หลุม ณ หมู่บ้านปราสาท แห่งที่ 5 สักการะท้าวสุรนารี วีรสตรีประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 6 เข้าชมศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน และแห่งสุดท้าย ไร่ข้าวโพดสุวรรณ
สร้างเมื่อ 27 ธ.ค. 2559  เวลา 10:48
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
56
Yesterday
68
This Month
1,232
Last Month
1,767
This Year
10,549
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น