เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 นำทีมโดยมี อ.ดร.สกุล คำนวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นางนุชนาฎ พันธุ์ไชยศรี หัวหน้าสำนักงานคณบดี และบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมสวัสดีปีใหม่กับหน่วยงานต่างๆ ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2560 ให้กับกองกลาง กองบริการการศึกษา กองคลัง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สร้างเมื่อ 9 ม.ค. 2560  เวลา 13:35
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
51
Yesterday
128
This Month
2,183
Last Month
2,789
This Year
12,809
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2560