เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 18 มกราคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560 โดยช่วงเช้าได้เรียนเชิญ ผศ.เพียงใจ เจียรวิชญกุล รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีสงฆ์ พร้อมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาภายในคณะร่วมถวายปิ่นโตแด่พระสงฆ์ พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน ส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมประกวดมารยาทงาม ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประกาศผลดาว-เดือน ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งจับฉลากของขวัญแจกนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.
สร้างเมื่อ 23 ม.ค. 2560  เวลา 11:24
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
55
Yesterday
142
This Month
1,935
Last Month
2,214
This Year
18,584
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม สืบสานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560