เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 "เทพสตรีเกมส์" โดยมี รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธี รองอธิการบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีทุกคณะร่วมพิธีเปิดครั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาภายในคณะ จัดขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร โดยนำเสนอผลงานโครงการพระราชดำริฝนหลวง และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ของจังหวัดลพบุรี
สร้างเมื่อ 1 ก.พ. 2560  เวลา 11:57
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
21
Yesterday
128
This Month
2,183
Last Month
2,789
This Year
12,809
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559