กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 "เทพสตรีเกมส์" โดยมี รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธี รองอธิการบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีทุกคณะร่วมพิธีเปิดครั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาภายในคณะ จัดขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร โดยนำเสนอผลงานโครงการพระราชดำริฝนหลวง และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ของจังหวัดลพบุรี
สร้างเมื่อ 1 ก.พ. 2560  เวลา 11:57
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
9
Yesterday
52
This Month
601
Last Month
1,594
This Year
16,782
Last Year
1,434
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
ภาพกิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559