เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมการประชุม Reprofile ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี โดย ดร.สุเมธ แย้มนุ่น อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสร้างความเข้าใจและสะท้อนภาพเพื่อปรับยุทธศาสตร์ (จัดทำ Reprofile) และบรรยายพิเศษ "ความจำเป็น กระบวนการ และแนวทางการ Reprofile" ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ (อาคาร 10) จากนั้น รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้บรรยายในหัวข้อ "วิเคราะห์สภาวการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี" ให้แก่คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยฯ สำหรับภาคบ่ายเป็นการสะท้อนภาพมหาวิทยาลัยฯ จากผู้เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในทุกภาคส่วนโดยแยกตามคณะ ซึ่งคณบดีและทีมบริหารของแต่ละคณะ ตลอดจนผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก จะมานำเสนอประเด็นต่างๆ ในช่วงบ่ายของวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
สร้างเมื่อ 8 ก.พ. 2560  เวลา 16:59
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
1
Yesterday
104
This Month
2,466
Last Month
2,395
This Year
7,346
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมการประชุม Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี