เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมการประชุม Reprofile ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี โดย ดร.สุเมธ แย้มนุ่น อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสร้างความเข้าใจและสะท้อนภาพเพื่อปรับยุทธศาสตร์ (จัดทำ Reprofile) และบรรยายพิเศษ "ความจำเป็น กระบวนการ และแนวทางการ Reprofile" ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ (อาคาร 10) จากนั้น รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้บรรยายในหัวข้อ "วิเคราะห์สภาวการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี" ให้แก่คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยฯ สำหรับภาคบ่ายเป็นการสะท้อนภาพมหาวิทยาลัยฯ จากผู้เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในทุกภาคส่วนโดยแยกตามคณะ ซึ่งคณบดีและทีมบริหารของแต่ละคณะ ตลอดจนผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก จะมานำเสนอประเด็นต่างๆ ในช่วงบ่ายของวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
สร้างเมื่อ 8 ก.พ. 2560  เวลา 16:59
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
54
Yesterday
128
This Month
2,183
Last Month
2,789
This Year
12,809
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมการประชุม Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี