เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยเรียนเชิญ อาจารย์ ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งทางคณะได้เชิญอาจารย์ ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการเขียน Resume ในการสมัครงานให้กับนักศึกษา และเชิญอาจารย์สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร เป็นวิทยากรเกี่ยวกับการแต่งกายเมื่อไปสมัครงานและกิริยาท่าทางเมื่อเข้าสัมภาษณ์งาน ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.
สร้างเมื่อ 30 มี.ค. 2560  เวลา 12:01
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
38
Yesterday
92
This Month
2,187
Last Month
2,395
This Year
7,067
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2559