เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 อาจารย์ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการองค์การนักศึกษาประจำคณะ และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม iTech ชั้น 2 เพื่อเตรียมความพร้อมกับกิจกรรมโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมออกค่ายอาสาพัฒนา โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และโครงการลูกราชภัฏ ร้องบรรเลง เพลงเพื่อพ่อ ที่จะเกิดขึ้นในต้นเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ให้เกิดความเรียบร้อย ตั้งแต่เวลา 12.00 - 13.00 น.
สร้างเมื่อ 30 มี.ค. 2560  เวลา 14:49
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
104
Yesterday
81
This Month
2,362
Last Month
2,395
This Year
7,242
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการองค์การนักศึกษาประจำคณะ ครั้งที่ 2