เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร MikroTik สำหรับผู้ให้บริการและผู้ดูแลระบบ ให้กับบุคคลภายนอกและนักศึกษาภายในสาขาวิชา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4/407 โดยทางสาขาวิชาได้มีการร่วมมือกับ บริษัท วีอาร์โปรเซอร์วิส จำกัด จัดอบรมและจัดสอบเพื่อออกใบรับรองมาตรฐานผู้ให้บริการและผู้ดูแลระบบ ซึ่งได้มีการเรียนเชิญ อ.มานะ แก้วเจริญ ดำเนินการจัดอบรมเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปสอบขอรับใบรับรองมาตรฐาน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.
สร้างเมื่อ 28 มิ.ย. 2560  เวลา 12:52
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
52
Yesterday
128
This Month
2,183
Last Month
2,789
This Year
12,809
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม โครงการอบรมหลักสูตร MikroTik สำหรับผู้ให้บริการและผู้ดูแลระบบ