กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ We are TRU รุ่นที่ 2 ณ หอประชุม 1 ซึ่งมีนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 2 นี้ ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้จัดขึ้น ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.
สร้างเมื่อ 6 ก.ค. 2560  เวลา 11:53
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
31
Yesterday
56
This Month
1,344
Last Month
1,631
This Year
5,630
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
ภาพกิจกรรม คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม We are TRU รุ่นที่ 2