เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ We are TRU รุ่นที่ 2 ณ หอประชุม 1 ซึ่งมีนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 2 นี้ ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้จัดขึ้น ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.
สร้างเมื่อ 6 ก.ค. 2560  เวลา 11:53
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
60
Yesterday
68
This Month
1,232
Last Month
1,767
This Year
10,549
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม We are TRU รุ่นที่ 2