เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560 แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมโปรแกรม Multisim สำหรับช่วยสอนในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับนักศึกษาภายในสาขาวิชา เพื่อสามารถนำโปรแกรม Multisim ไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบจำลองการทำงานของวงจรไฟฟ้าได้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5/507 อาคาร 20 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.
สร้างเมื่อ 6 ก.ค. 2560  เวลา 11:56
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
89
Yesterday
75
This Month
2,023
Last Month
2,957
This Year
9,860
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม โครงการอบรมโปรแกรม Multisim