เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2560 แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมการควบคุมแบบลูปปิด-ระดับของเหลวและอัตราการไหลอัตโนมัติ ณ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมควบคุม ชั้น 6 ห้อง 604 อาคาร 20 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. โดยเชิญคุณฉัตรภูมิ ศรีจันทึก พนักงานด้านวิศวกรรม บริษัท พรีเวล เทคโนโลยี อลิอันซ์ จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องควบคุมระดับของเหลวอัตโนมัติให้กับนักศึกษาภายในแขนงวิชา
สร้างเมื่อ 3 ส.ค. 2560  เวลา 19:21
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
34
Yesterday
96
This Month
1,691
Last Month
2,619
This Year
1,691
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม อบรมการควบคุมแบบลูปปิด-ระดับของเหลวและอัตราการไหลอัตโนมัติ