เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงการและการใช้วงจรคุณภาพกับกิจกรรมนักศึกษา" ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 20 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น. โดยเชิญคุณนุชนาฎ พันธุ์ไชยศรี หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้พื้นฐานที่ต้องการสร้างเสริมให้แก่นักศึกษานำมาใช้ในการจัดกิจกรรมหรือชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีบทบาทหน้าที่ให้การเป็นผู้นำการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้ง 5 ด้าน ในส่วนที่เป็นกิจกรรมของคณะและหรือมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัด
สร้างเมื่อ 3 ส.ค. 2560  เวลา 19:30
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
44
This Month
1,295
Last Month
1,712
This Year
8,845
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
ภาพกิจกรรม อบรมการเขียนโครงการและการใช้วงจรคุณภาพกิับกิจกรรมนักศึกษา