เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงการและการใช้วงจรคุณภาพกับกิจกรรมนักศึกษา" ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 20 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น. โดยเชิญคุณนุชนาฎ พันธุ์ไชยศรี หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้พื้นฐานที่ต้องการสร้างเสริมให้แก่นักศึกษานำมาใช้ในการจัดกิจกรรมหรือชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีบทบาทหน้าที่ให้การเป็นผู้นำการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้ง 5 ด้าน ในส่วนที่เป็นกิจกรรมของคณะและหรือมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัด
สร้างเมื่อ 3 ส.ค. 2560  เวลา 19:30
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
53
Yesterday
128
This Month
2,183
Last Month
2,789
This Year
12,809
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม อบรมการเขียนโครงการและการใช้วงจรคุณภาพกิับกิจกรรมนักศึกษา