เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ร่วมกับสาขาวิชาต่างๆ ได้จัดงานพิธีไหว้ครู ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 20 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. มีผู้บริหาร คณาจารย์ประจำคณะเข้าร่วมพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ ในพิธีได้เรียนเชิญ อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียน และกล่าวโอวาทกับนักศึกษา อีกทั้งยังได้เรียนเชิญ รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและเป็นเกียรติเจิมหน้าผากให้กับคณะกรรมการบริหารนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการจัดงานพิธีไหว้ครูนี้ขึ้นก็เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ และเป็นการส่งเสริมให้นิสิตเกิดความสำนึกในความเมตตาของอาจารย์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ซึ่งในพิธีไหว้ครูได้มีการประกวดพานไหว้ครู และเชิญพรหมมาทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอีกด้วย
สร้างเมื่อ 3 ส.ค. 2560  เวลา 19:51
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
55
Yesterday
128
This Month
2,183
Last Month
2,789
This Year
12,809
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม พิธีไหว้ครูคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม