เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้จัดงานพิธีถวายพานพุ่มสักการะรัชกาลที่ 4 บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ โดย ผศ.จินตนา เวชมี รักษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายพานพุ่มสักการะรัชกาลที่ 4 และอ่านประวัติของวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดบ อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.พลวัฒน์ เกิดศิริ อาจารย์ประจำแขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้เข้าร่วมงานพิธีถวายพานพุ่มสักการะรัชกาลที่ 4 ในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุม 1 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.30 น.
สร้างเมื่อ 18 ส.ค. 2560  เวลา 10:18
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
22
Yesterday
128
This Month
2,183
Last Month
2,789
This Year
12,809
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม ร่วมงานพิธีถวายพานพุ่มสักการะรัชกาลที่ 4