เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้จัดงานพิธีถวายพานพุ่มสักการะรัชกาลที่ 4 บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ โดย ผศ.จินตนา เวชมี รักษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายพานพุ่มสักการะรัชกาลที่ 4 และอ่านประวัติของวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดบ อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.พลวัฒน์ เกิดศิริ อาจารย์ประจำแขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้เข้าร่วมงานพิธีถวายพานพุ่มสักการะรัชกาลที่ 4 ในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุม 1 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.30 น.
สร้างเมื่อ 18 ส.ค. 2560  เวลา 10:18
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
44
This Month
1,295
Last Month
1,712
This Year
8,845
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
ภาพกิจกรรม ร่วมงานพิธีถวายพานพุ่มสักการะรัชกาลที่ 4