เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และพิธีมอบทุนการศึกษา โดย อ.ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม และเรียนเชิญคุณพัชนีย์ พิชิตการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแก่นักศึกษา จำนวน 16 ทุน เรียนเชิญ อ.ปิยะพงษ์ แดงขำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้มอบทุนการศึกษาพิเศษ จำนวน 3 ทุน พร้อมกันนี้ยังได้เรียนเชิญ อ.นนทรัฐ บำรุงเกียรติ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร อ.พิชิต อ้วนไตร หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา และอ.อิษฏ์ รานอก หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาของคณะที่ผ่านการทดสอบทางด้านภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 65 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น.
สร้างเมื่อ 12 ต.ค. 2560  เวลา 16:00
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
76
Yesterday
75
This Month
1,383
Last Month
3,187
This Year
15,818
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีมอบทุนการศึกษา