เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และพิธีมอบทุนการศึกษา โดย อ.ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม และเรียนเชิญคุณพัชนีย์ พิชิตการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแก่นักศึกษา จำนวน 16 ทุน เรียนเชิญ อ.ปิยะพงษ์ แดงขำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้มอบทุนการศึกษาพิเศษ จำนวน 3 ทุน พร้อมกันนี้ยังได้เรียนเชิญ อ.นนทรัฐ บำรุงเกียรติ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร อ.พิชิต อ้วนไตร หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา และอ.อิษฏ์ รานอก หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาของคณะที่ผ่านการทดสอบทางด้านภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 65 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น.
สร้างเมื่อ 12 ต.ค. 2560  เวลา 16:00
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
3
Yesterday
104
This Month
2,466
Last Month
2,395
This Year
7,346
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีมอบทุนการศึกษา