กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้ง อ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อ.ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เชิญประชุมหัวหน้าสาขาวิชา และผู้รับผิดชอบแขนงวิชา เพื่อทบทวนหน้าที่ เพิ่มเติมงานที่ต้องรับผิดชอบในบางส่วนของตำแหน่ง ให้เป็นระบบขึ้นและมีประสิทธิภาพต่อภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อีกทั้งได้หารือการทบทวนยุทธศาสตร์ Reprofile ด้านหลักสูตรอีกด้วย ณ ห้องประชุมเล็กคณบดี อาคาร 20 ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 12.30 น.
สร้างเมื่อ 31 ต.ค. 2560  เวลา 18:08
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
12
Yesterday
60
This Month
1,288
Last Month
1,631
This Year
5,574
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
ภาพกิจกรรม ประชุมหัวหน้าสาขา และผู้รับผิดชอบแขนงวิชา