เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้ง อ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อ.ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เชิญประชุมหัวหน้าสาขาวิชา และผู้รับผิดชอบแขนงวิชา เพื่อทบทวนหน้าที่ เพิ่มเติมงานที่ต้องรับผิดชอบในบางส่วนของตำแหน่ง ให้เป็นระบบขึ้นและมีประสิทธิภาพต่อภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อีกทั้งได้หารือการทบทวนยุทธศาสตร์ Reprofile ด้านหลักสูตรอีกด้วย ณ ห้องประชุมเล็กคณบดี อาคาร 20 ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 12.30 น.
สร้างเมื่อ 31 ต.ค. 2560  เวลา 18:08
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
78
This Month
1,710
Last Month
2,214
This Year
18,359
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม ประชุมหัวหน้าสาขา และผู้รับผิดชอบแขนงวิชา