เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 งานกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการประกวดดาวเดือน และดาวหาง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น. โดยในแต่ละแขนงวิชาได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวด โดยมีตัวแทนคณาจารย์เป็นคณะกรรมการ 5 ท่านในการตัดสิน เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษากล้าคิดกล้าทำ กล้าแสดงออก และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชาอีกด้วย ผู้ที่ชนะการประกวดประจำปีการศึกษา 2560 ได้แก่ ดาวประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คือ นางสาววิลาสินี แสนวัน นักศึกษาแขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เดือนประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คือ นายณัฐภูมิ หัสสะโต นักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล หลักสูตรเทียบโอน และดาวหางประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คือ นายกุลพงษ์ ศรีจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
สร้างเมื่อ 2 พ.ย. 2560  เวลา 17:23
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
78
Yesterday
106
This Month
1,632
Last Month
2,214
This Year
18,281
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม ประกวดดาวเดือน และดาวหาง ประจำปีการศึกษา 2560