เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 9 มีนาคม 2561 แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมการออกแบบการทดลอง (DOE) สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม โดยมีอาจารย์ ดร.เนติ เฉลยวาเรศ อาจารย์ ดร.ปกเกศ ชนะโยธา อาจารย์ ดร.ภูวดล จุลสุคนธ์ และอาจารย์ ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ เป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านสถิติเบื้องต้น การเลือกใช้สถิติและการเตรียมข้อมูล การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ห้อง 507 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.
สร้างเมื่อ 16 มี.ค. 2561  เวลา 13:49
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
53
Yesterday
128
This Month
2,183
Last Month
2,789
This Year
12,809
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม โครงการอบรมการออกแบบการทดลอง (DOE) สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม