เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 14 มีนาคม 2561 งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเรียนเชิญ อาจารย์ ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งทางคณะได้เล็งเห็นความสำคัญให้นักศึกษามีความพร้อมในการเตรียมออกไปสมัครงานหรือศึกษาต่อ โดยการให้ความรู้ทางด้านการกรอกเอกสารสมัครงานภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และให้ความรู้ระบบในการสมัครงานแบบต่างๆ ของสถานประกอบการ ทั้งนี้ยังมีบริษัท สหฟาร์ม จำกัด และบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด จัดบูธพร้อมรับสมัครงานให้กับนักศึกษาที่สนใจ ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
สร้างเมื่อ 16 มี.ค. 2561  เวลา 14:50
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
21
Yesterday
128
This Month
2,183
Last Month
2,789
This Year
12,809
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560