เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 24 เมษายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมปิดภาคการศึกษา 2/2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะได้ร่วมรับฟังนโยบายในการบริหารงาน ในด้านการวิวัฒนาการ และในด้านของการอยู่ร่วมกัน จากคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรนักวิจัยดีเด่นของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้แก่ อ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ให้ฐานะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่รวมสูงสุด อีกด้วย
สร้างเมื่อ 24 เม.ย. 2561  เวลา 17:16
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
51
Yesterday
128
This Month
2,183
Last Month
2,789
This Year
12,809
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม ประชุมปิดภาคการศึกษาที่ 2/2560