เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 25 เมษายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมรับมอบอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Mikro Tik จาก คุณมานะ แก้วเจริญ จาก บริษัท วีอาร์โปรเซอร์วิส จำกัด ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร่วมมือกับ บริษัทวีอาร์โปรเซอร์วิส จำกัด ในการให้สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารเป็นศูนย์อบรม Mikro Tik Academy ในการจัดอบรมและสอบใบรับรองมาตรฐาน Mikro Tik ให้กับนักศึกษา และบุคคลที่สนใจด้านระบบเครือข่าย
สร้างเมื่อ 6 พ.ค. 2561  เวลา 11:41
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
52
Yesterday
128
This Month
2,183
Last Month
2,789
This Year
12,809
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม พิธีรับมอบอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Mikro Tik