เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยเรียนเชิญ อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมได้เรียนเชิญ อ.นิเวศ เผื่อนทิม หัวหน้าสาขาวิชาศิลปกรรมเป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมทั้ง อ.โชติวุฒิ
ประสพสุข อ.พีรญา เต่าทอง อ.นนทรัฐ บำรุงเกียรติ อ.อิษฏ์ รานอก และอ.สถิตย์พร เกตุสกุล อาจารย์ภายในคณะมาเป็นวิทยากรร่วมด้วย เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงการเป็นผู้นำที่มีความเสียสละ มีแผนการทำงานและการทำงานเป็นทีมให้สำเร็จลุล่วงไปได้ ดังนั้นภาวะผู้นำที่ดีต้องมีคุณสมบัติของการเป็นผู้นำที่ดี สามารถชักจูงให้สมาชิกเกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการทำงานและมีความสามารถในการขจัดความขัดแย้งของกลุ่มได้ และมีความเข้าใจพฤติกรรมของแต่ละคน ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.
สร้างเมื่อ 24 พ.ค. 2561  เวลา 17:32
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
20
Yesterday
128
This Month
2,183
Last Month
2,789
This Year
12,809
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำ