เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 11-14 มิถุนายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและสอบใบรับรองมาตรฐาน Mikro Tik สำหรับผู้ดูแลระบบ หลักสูตร MTCNA ให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านระบบเครือข่าย เพื่อเป็นการมุ่งเน้นการให้ความรู้ และทักษะเบื้องต้นทางด้านเครือข่าย ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ Mikro Tik ในระดับเบื้องต้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ ซึ่งจัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ บริษัท วีอาร์ โปรเซอร์วิส จำกัด โดยมี คุณมานะ แก้วเจริญ จาก บริษัท วีอาร์ โปรเซอร์วิส จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 5/507 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
สร้างเมื่อ 15 มิ.ย. 2561  เวลา 8:37
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
20
Yesterday
128
This Month
2,183
Last Month
2,789
This Year
12,809
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม อบรมและสอบใบรับรองมาตรฐาน Mikro Tik หลักสูตร MTCNA