เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) ให้กับคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ ในการจัดโครงการนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ตามแผนการจัดการความรู้ อีกทั้งได้มีการรวบรวม Best Rractice ที่เกิดจากการจัดการความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 2 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.
สร้างเมื่อ 25 มิ.ย. 2561  เวลา 18:06
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
4
Yesterday
104
This Month
2,466
Last Month
2,395
This Year
7,346
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM)