เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำหรับการประชุมการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน และรองรับเทคโนโลยีในอนาคต รวมถึงเพื่อเป็นการปรับปรุงให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ได้แก่ ผศ.สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, อ.จิตกร กนกนัยการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ คุณสุรเชษฐ์ ภุมรินทร์ จากบริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จำกัด ร่วมการหารือในการพัฒนาหลักสูตร ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.
สร้างเมื่อ 29 มิ.ย. 2561  เวลา 12:53
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
3
Yesterday
104
This Month
2,466
Last Month
2,395
This Year
7,346
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต