เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำหรับการประชุมการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน และรองรับเทคโนโลยีในอนาคต รวมถึงเพื่อเป็นการปรับปรุงให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ได้แก่ ผศ.สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, อ.จิตกร กนกนัยการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ คุณสุรเชษฐ์ ภุมรินทร์ จากบริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จำกัด ร่วมการหารือในการพัฒนาหลักสูตร ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.
สร้างเมื่อ 29 มิ.ย. 2561  เวลา 12:53
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
55
Yesterday
128
This Month
2,183
Last Month
2,789
This Year
12,809
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต