เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำทีมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนในชนบท ณ โรงเรียนช่องสาริกา ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนในระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 อาคารเรียนเป็นไม้มีการพุพังเป็นจำนวนมาก ทางคณะจึงเล็งเห็นให้จัดทำโครงการจิตอาสาที่โรงเรียนแห่งนี้ ทั้งนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาภายในคณะได้รู้จักการทำงานอย่างมีกระบวนการ การทำงานเป็นทีมและทำกิจกรรมเพื่อสังคม ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.
สร้างเมื่อ 29 มิ.ย. 2561  เวลา 13:33
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
52
Yesterday
128
This Month
2,183
Last Month
2,789
This Year
12,809
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนในชนบท