เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค 4.0 เพื่อท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจัดโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการประชุมวิชาการในครั้งนี้เกิดจากการสร้างความร่วมมือกันระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อการวิจัยการจัดกิจกรรมทางวิชาการ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงในการเผยแพร่งานวิจัยต่อสังคม และยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วันคือ วันที่ 12 และ 13 กรกฎาคม 2561 ทั้งในรูปแบบของการบรรยายทางวิชาการ โดย อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และการนำเสนอบทความจากนักวิจัยที่เข้าร่วมการประชุมทั้งในกลุ่มไฟฟ้า, กลุ่มเครื่องกล อุตสาหการ การผลิต, กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์, กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรม และกลุ่มวิจัยเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้
สร้างเมื่อ 18 ก.ค. 2561  เวลา 9:49
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
52
Yesterday
128
This Month
2,183
Last Month
2,789
This Year
12,809
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4