เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในช่วงเช้านำทีมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภายในคณะ เข้าร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 กับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ณ วัดมะปรางหวาน ต.พรหมมาสตร์ อ.เมือง จ.ลพบุรี และช่วงบ่ายเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ณ บริเวณสถานีรถไฟและวัดพระศรีมหาธาตุ อ.เมือง จ.ลพบุรี
สร้างเมื่อ 26 ก.ค. 2561  เวลา 17:54
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
21
Yesterday
128
This Month
2,183
Last Month
2,789
This Year
12,809
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษาและกิจกรรมจิตอาสา ประจำปี 2561