เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างเชิงจิตวิทยาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 24 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เสริมสร้างทักษะเชิงจิตวิทยาเบื้องต้นในการให้คำปรึกษา และเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาซึ่งกันและกัน โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กิจการนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2561  เวลา 16:43
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
53
Yesterday
128
This Month
2,183
Last Month
2,789
This Year
12,809
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม อบรมอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2561