เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการเป็นบุคคลภายนอก 2 ท่าน ได้แก่ อ.ดร.พัฒนพงษ์ จันทร์ควง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏพระนคร และผศ.ดร.เสนีย์ พวงยาณี ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพการศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะกรรมการบุคคลภายใน 2 ท่าน ได้แก่ คุณศุภศร ยินดีสุข ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ม.ราชภัฏเทพสตรี คณะกรรมการ และนางกมลชนก โรจนกิจเกษตร หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเทพสตรี เลขานุการ
สร้างเมื่อ 25 ต.ค. 2561  เวลา 17:00 (ชม 130 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
1
Yesterday
1
This Month
13
Last Month
117
This Year
3,342
Last Year
32,436


<<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปี 2560