เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการเป็นบุคคลภายนอก 2 ท่าน ได้แก่ อ.ดร.พัฒนพงษ์ จันทร์ควง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏพระนคร และผศ.ดร.เสนีย์ พวงยาณี ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพการศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะกรรมการบุคคลภายใน 2 ท่าน ได้แก่ คุณศุภศร ยินดีสุข ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ม.ราชภัฏเทพสตรี คณะกรรมการ และนางกมลชนก โรจนกิจเกษตร หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเทพสตรี เลขานุการ
สร้างเมื่อ 25 ต.ค. 2561  เวลา 17:00 (ชม 170 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
46
Yesterday
59
This Month
2,035
Last Month
2,254
This Year
11,116
Last Year
32,436


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปี 2560