เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 3 เมษายน 2562 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้กล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมในการทำงานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยเรียนเชิญ ผศ.ดร.วาสิตา เกิดผลประสพศักดิ์ อาจารย์จุฑามาศ พรรณสมัย และอาจารย์ธัชพล ทีดี มาเป็นวิทยากร วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ใหม่ๆ ก่อนที่จะจบการศึกษาและออกไปใช้ชีวิตในการทำงาน ให้นักศึกษาไม่กลัวที่จะเริ่มรับสิ่งใหม่ๆ กล้าที่จะฝัน และมุ่งมั่นทำตามความฝันให้เป็นจริง จัด ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น.
สร้างเมื่อ 3 เม.ย. 2562  เวลา 15:49 (ชม 1071 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
34
Yesterday
42
This Month
179
Last Month
2,091
This Year
14,698
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมในการทำงานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม