เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 3 เมษายน 2562 อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้กล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมในการทำงานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยเรียนเชิญ ผศ.ดร.วาสิตา เกิดผลประสพศักดิ์ อาจารย์จุฑามาศ พรรณสมัย และอาจารย์ธัชพล ทีดี มาเป็นวิทยากร วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ใหม่ๆ ก่อนที่จะจบการศึกษาและออกไปใช้ชีวิตในการทำงาน ให้นักศึกษาไม่กลัวที่จะเริ่มรับสิ่งใหม่ๆ กล้าที่จะฝัน และมุ่งมั่นทำตามความฝันให้เป็นจริง จัด ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น.
สร้างเมื่อ 3 เม.ย. 2562  เวลา 15:49 (ชม 60 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
5
This Month
23
Last Month
1,717
This Year
3,235
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมในการทำงานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม