เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 14-17 พฤษภาคม 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและสอบใบรับรองมาตรฐาน MikroTik สำหรับผู้ดูแลระบบ หลักสูตร MTCNA ให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านระบบเครือข่าย เพื่อเป็นการมุ่งเน้นการให้ความรู้ และทักษะเบื้องต้นทางด้านเครือข่ายให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ MikroTik ในระดับเบื้องต้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ จัดโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ บริษัท วีอาร์ โปรเซอร์วิส จำกัด โดยมี คุณมานะ แก้วเจริญ จาก บริษัท วีอาร์ โปรเซอร์วิส จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมกับ อาจารย์ปิยะพงษ์ แดงขำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร และผลคะแนนสอบสูงสุดที่ 100% อีกทั้งผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านสอบผ่านได้ใบรับรองมาตรฐาน MikroTik อีกด้วย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 5 ห้อง 507 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
สร้างเมื่อ 24 พ.ค. 2562  เวลา 16:49 (ชม 144 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
5
This Month
23
Last Month
1,717
This Year
3,235
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม อบรมและสอบใบรับรองมาตรฐาน MikroTik หลักสูตร MTCNA