เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 10-12 ธันวาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th National Conference of Industrial Technology) เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยจัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะ วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงในการเผยแพร่งานวิจัยต่อสังคม และยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติและมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยที่ยั่งยืนสืบไป
สร้างเมื่อ 17 ธ.ค. 2562  เวลา 16:07 (ชม 348 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
9
Yesterday
137
This Month
1,684
Last Month
2,479
This Year
24,571
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5