เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 10-12 ธันวาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th National Conference of Industrial Technology) เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยจัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะ วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงในการเผยแพร่งานวิจัยต่อสังคม และยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติและมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยที่ยั่งยืนสืบไป
สร้างเมื่อ 17 ธ.ค. 2562  เวลา 16:07 (ชม 774 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
32
Yesterday
42
This Month
179
Last Month
2,091
This Year
14,698
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5