เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 20-22 ตุลาคม 2563 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับการอบรมการใช้งานโปรแกรม Solidworks (โซลิดเวิร์ค) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมการอบรมได้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Solidworks ซึ่งเป็นโปรแกรมการออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ สามารถใช้เป็นแนวทางในการออกแบบชิ้นงานทางด้านอุตสาหกรรมได้ ซึ่งได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรของ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมในรูปแบบของการบรรยาย และการฝึกปฏิบัติ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 5 ห้อง 507 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.
สร้างเมื่อ 26 ต.ค. 2563  เวลา 10:54 (ชม 61 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
45
Yesterday
46
This Month
0
Last Month
1,917
This Year
4,173
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม อบรมการใช้โปรแกรม Solidworks