เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 20-22 ตุลาคม 2563 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับการอบรมการใช้งานโปรแกรม Solidworks (โซลิดเวิร์ค) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมการอบรมได้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Solidworks ซึ่งเป็นโปรแกรมการออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ สามารถใช้เป็นแนวทางในการออกแบบชิ้นงานทางด้านอุตสาหกรรมได้ ซึ่งได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรของ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมในรูปแบบของการบรรยาย และการฝึกปฏิบัติ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 5 ห้อง 507 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.
สร้างเมื่อ 26 ต.ค. 2563  เวลา 10:54 (ชม 173 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
62
Yesterday
64
This Month
1,547
Last Month
2,479
This Year
24,434
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม อบรมการใช้โปรแกรม Solidworks