เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น. ได้เรียนเชิญ อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดมารยาทไทยเพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหานักศึกษาที่มีความเป็นผู้นำ มีจิตอาสาช่วยเหลือ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม พร้อมเป็นตัวแทนในการทำกิจกรรม รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม และการมีมารยาทงามอย่างไทยด้วย โดยเรียนเชิญ ผศ.นนทรัฐ บำรุงเกียรติ, ผศ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท์, อ.ดร.สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร, อ.เกตุวดี หิรัญพงษ์ และ อ.พิชิต อ้วนไตร อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งผลการประกวดประเภทดาว ได้แก่ นางสาวพรรภัทรษา หมื่นสี นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ประเภทเดือน ได้แก่ นายอมรเทพ สงฆ์ชาติ นักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีรางวัลขวัญใจ I-TECH ได้แก่ นายอมรเทพ สงฆ์ชาติ นักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สร้างเมื่อ 23 พ.ย. 2563  เวลา 15:50 (ชม 419 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
30
Yesterday
75
This Month
2,517
Last Month
2,717
This Year
9,386
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม โครงการประกวดมารยาทไทยเพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2563