เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการ ลานวัฒนธรรม ลานวิถีไทย "อนุรักษ์และสืบสานการละเล่นพื้นบ้าน" ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ประจำปี 2557 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงได้เข้าร่วมประกวดการละเล่นพื้นบ้าน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรับรางวัลชมเชย

สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:18
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
8
Yesterday
98
This Month
800
Last Month
2,213
This Year
22,542
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมโครงการ "อนุรักษ์และสืบสานการละเล่นพื้นบ้าน"