กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการ ลานวัฒนธรรม ลานวิถีไทย "อนุรักษ์และสืบสานการละเล่นพื้นบ้าน" ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ประจำปี 2557 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงได้เข้าร่วมประกวดการละเล่นพื้นบ้าน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรับรางวัลชมเชย

สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:18
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
38
Yesterday
47
This Month
1,202
Last Month
1,210
This Year
3,857
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมโครงการ "อนุรักษ์และสืบสานการละเล่นพื้นบ้าน"