เข้าสู่ระบบ  
 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดทำปฏิทินกำหนดการนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ให้กับนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจริงในสถานประกอบการภาครัฐ และเอกชน โดยมีลักษณะงานที่ตรงกับแขนงวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานประกอบการที่มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความชำนาญ และเจตคติต่อวิชาชีพ

สร้างเมื่อ 24 ก.พ. 2559  เวลา 11:13
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
12
Yesterday
108
This Month
2,588
Last Month
3,139
This Year
24,719
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ปฏิทินกำหนดการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558