เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
วันที่ 27 เมษายน 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2559 โดยมี ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธาน รองคณบดี คณะกรรมการประจำคณะ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมณ อาคาร 20 ห้องประชุม iTech ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น.

ทั้งนี้ก่อนเริ่มวาระการประชุมได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาประเภทเรียนดีของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย พล.ต.ต.สืบพงษ์ ภาษยะวรรณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ที่ปรึกษาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบเกียรติบัตร รวมถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ในด้านการร่วมมือกันในการผลิตบัณฑิต และงานวิจัย การพัฒนาอาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การให้บริการวิชาการในการฝึกอบรมทักษะการเป็นนักประดิษฐ์ และนวัตกรแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา การให้บริการวิชาการในการฝึกอบรมครูผู้บ่มเพาะ (Coach) นักประดิษฐ์ และนวัตกร

สร้างเมื่อ 28 เม.ย. 2559  เวลา 8:25
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
53
Yesterday
142
This Month
1,935
Last Month
2,214
This Year
18,584
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ประชุมครั้งที่ 4/2559