เข้าสู่ระบบ  
 
 
ตามที่ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดโครงการอบรมและสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จึงขอแจ้งผลการสอบและตารางอบรมซ่อมเสริมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สร้างเมื่อ 28 มิ.ย. 2559  เวลา 12:59
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
11
Yesterday
108
This Month
2,588
Last Month
3,139
This Year
24,719
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
แจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปี 2559