กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 
ตามที่ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดโครงการอบรมและสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จึงขอแจ้งผลการสอบและตารางอบรมซ่อมเสริมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สร้างเมื่อ 28 มิ.ย. 2559  เวลา 12:59
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
31
Yesterday
56
This Month
1,344
Last Month
1,631
This Year
5,630
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
แจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปี 2559